it is a crazy thing ....this lifs e e e e im am so tired insane maybe