From card no. 3YESYG0H:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRRRRRFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDRRRRDRDERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.........::::::::::::::::.........::::::::::::::::::::::::::::3333::::LARS D D D LARD D ____
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDDDDDDFDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRRRRRFFFFFFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRREEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDDDRRRRDRDERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.........::::::::::::::::.........::::::::::::::::::::::::::::3333::::LARS D D D LARD D ____ H h h h H H H H h h h tub of lard makes him him hard